Wyprawka szkolna


„WYPRAWKA SZKOLNA”

Wójt Gminy Strzelce Wielkie informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów,        na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 21 czerwca 2012r, poz. 706)

 Dofinansowanie do zakupu podręczników  przysługuje   rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

1.       Uczniom klasy I szkoły podstawowej pochodzących z rodzin,  w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)  tj. 504 zł netto.

 

2.       Uczniom klas II – IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe,  o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r,. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm) tj. 351 zł netto na  osobę w rodzinie.

 

3.        Uczniom  klas II – IV  szkoły podstawowej w przypadkach  określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym wyżej wymienionym gdy w rodzinie występuje: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, , zdarzenie losowe itp. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie

może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II – IV szkoły podstawowej.

 
4.       Uczniom:
1) słabo widzącym,
2) niesłyszącym,
3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

4) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w  pkt 1 – 3

- posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 , do szkół podstawowych i gimnazjum.

 Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013  w terminie do 27 sierpnia 2012r.

5. Formularze wniosku są dostępne:

- w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/1013,  lub  kliknij tutaj  i pobierz.

 Wysokość dofinansowania w roku szkolnym 2012/2013 wynosi:

  • do 180 zł dla uczniów klas I-III  szkoły podstawowej
  • do 210 zł dla uczniów klas IV oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
  • do 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum.

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie dowodu zakupu podręczników. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zstępczego) lub     rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”

Zainteresowani rodzice szczegółowe informacje uzyskają w szkole,  do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 lub w Urzędzie Gminy Strzelce Wielkie (pokój 17), telefon  34/ 311 07 78.


Wójt Gminy


Janusz Komar
Pliki do pobrania:
  wniosek na wyprawkę szkolną

  załącznik do wniosku na wyprawkę szkolną
Rejestr zmian
Wprowadził Krzysztof Grądzik 2011-06-30 09:53:34
Ostatnia aktualizacja Krzysztof Grądzik 2012-07-11 09:57:03
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 568