Posiedzenia Rady Gminy i Komisji


               

 

RG.0002.8.2012                                                      Data : 2012-06-19

 

                                                  Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity  Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami  /,  -

                                                          z  w  o   ł   u  j  ę 

d w u n a s t ą    sesję  Rady Gminy Strzelce Wielkie na  dzień  27 czerwca  2012 roku o godz. 1000   w sali posiedzeń Urzędu  Gminy  z następującym proponowanym porządkiem obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Wielkich.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Strzelcach Wielkich od Powiatu na drogę dojazdową do działki stanowiącej własność gminy.

8. Zatwierdzenie projektu pn. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Strzelce Wielkie  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Poddziałanie 9.1.2.

9. Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012-2018.

10. Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok.

11. Zmiana uchwały z dnia 15 lutego 2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie budowa budynku socjalnego na stadionie  w Strzelcach Wielkich.

13.Zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Strzelce Wielkie.

14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 

                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                      
                                                             Andrzej  Zięba                          Rejestr zmian
Wprowadził Krzysztof Grądzik 2010-06-28 10:07:40
Ostatnia aktualizacja Krzysztof Grądzik 2012-06-19 13:17:34
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1490