Nabór pracowników do Urzędu Gminy


KOr. 2110.1.2011        

 
 

                                                                                    Strzelce Wielkie 07.02.2011r.

 

                            

 

                                      WÓJT  GMINY  STRZELCE  WIELKIE

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Strzelce Wielkie w wymiarze pełnego etatu.

 
 

I. Wymagania niezbędne

 

    - obywatelstwo polskie

    - wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ochrona środowiska

    - staż pracy co najmniej 2 letni w jednostkach sektora finansów publicznych

    - niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, pełna zdolność do czynności

      prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

    - biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

    - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

II. Wymagania dodatkowe

 

    - prawo jazdy i własny samochód osobowy do dyspozycji

    - wiedza na temat funduszy unijnych i innych źródeł finansowania zewnętrznego zadań

      z dziedziny zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i ochrony środowiska

    - umiejętność pracy w programie Excel.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) prowadzenie inkasa należności za wodę i ścieki, rozliczeń finansowych łączniez windykacją tych opłat,

 2)  zawieranie umów na dostawę i sprzedaż wody oraz odbiór ścieków,

 3)  sporządzanie kalkulacji jednostkowych za wodę i ścieki, sporządzanie taryf oraz  wniosków o ich zatwierdzenie,

4)  prowadzenie spraw związanych z ewidencją, zakupem, wymianą i zakładaniem wodomierzy,

5)  współpraca z konserwatorami urządzeń wodno kanalizacyjnych w zakresie

funkcjonowania hydroforni i oczyszczalni oraz sieci wod. – kan.,

6) realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

w szczególności:

- sprawy opinii i raportów dotyczących oddziaływania na środowisko,

- wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie zbiórki usuwania odpadów,

- sprawy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

- wykonywanie zadań z zakresu dostępu do informacji o środowisku

 7)   pozyskiwanie informacji o dostępnych źródłach finansowania projektów z dziedziny  ochrony środowiska, analizowanie możliwości pozyskania tych  dofinansowań, współpraca przy opracowywaniu wniosków, ich realizacja i rozliczanie

8)  współpraca w zakresie programowania i realizacji inwestycji z dziedziny ochrony środowiska

9)  prowadzenie spraw Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, współpraca z Wojewódzkim i Narodowym FOŚ

 10)  administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu ; zwłaszcza nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w budynku Urzędu, zaopatrzenie w sprzęt i materiały biurowe, pieczęcie i druki, prenumerata czasopism, remonty i naprawy w budynku

 
IV.  Wymagane dokumenty
 
        - list motywacyjny

        - życiorys ( CV z dokładnym opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej)

        - oryginał kwestionariusza  osobowego ( druk można pobrać w p.17 w Urzędzie Gminy)

        - kopie dokumentu(ów) potwierdzającego(ch)  ( potwierdzonych przez kandydatów  za  zgodność z oryginałem) wykształcenie

        - kopie innych dodatkowych dokumentów ( potwierdzonych przez kandydata

          za zgodność z oryginałem ) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

       -  kopie świadectw pracy ( potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

       -  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa  popełnione umyślnie, korzystaniu

          z  pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych,

       -  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 
V.   Miejsce i termin złożenia dokumentów.
 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie  w Urzędzie Gminy Strzelce Wielkie ul. Częstochowska 14 pokój 5 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie z dopiskiem na kopercie: „ Nabór na stanowisko do spraw zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i ochrony środowiska” w terminie do 22.02.2011r. ( decyduje data wpływu do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną  po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy ( www.strzelce.i bip.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Strzelce Wielkie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV i kwestionariusz, powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 233 poz. 1458 ze zmianami)”.

      
 

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                    Janusz Komar

                                                                                                          


 

Strzelce Wielkie, 24 luty 2011 r.

 
Informacja

Informuje się, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu z dnia 7.02.2011 r. o naborze pracownika na  wolne stanowisko urzędnicze do spraw zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Strzelce Wielkie spełniają następujący kandydaci:

- Sobczak Lidia zam. Wiewiec
 
                                                                                                                                       Wójt Gminy

Janusz Komar

 

  I n f o r m a c j a
 
 

o wynikach naboru na  wolne stanowisko urzędnicze do spraw zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Strzelce Wielkie.                                 

 
 
 

            Informujemy , że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

 

Pani  L i d i a  S o b c z a k,  zamieszkała  Wiewiec.

 
 
 

U z a s a d n i e n i e

 
 

Kandydatka spełniła  wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Stawiła się na rozmowę kwalifikacyjną , na której wyczerpująco i kompetentnie odpowiadała  na zadawane pytania i uzyskała pozytywną ocenę.

Powyższe potwierdza słuszność decyzji.
 
 
 
 
 

Strzelce Wielkie dnia  28 lutego 2011 roku.                 

 
 

                                                                                                              

Wójt Gminy
Janusz Komar
Pliki do pobrania:
  ogloszenie13.10.2008

  Nabór pracownika samorządowego 27.10.2008

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora do spraw wodociągów i kanalizacji w Urzędzie Gminy w Strzelcach Wielkich 2007

  Ogłoszenie w sprawie naboru pracownika samorządowego 2007 r.

  Ogłoszenie w sprawie naboru pracownika samorządowego 2007 r. (informatyk)
Rejestr zmian
Wprowadził Krzysztof Grądzik 2011-02-08 14:58:14
Ostatnia aktualizacja Krzysztof Grądzik 2011-03-30 08:42:53
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 3177