Ogłoszenia i informacje


   

Strzelce Wielkie, 15.02.2012r.

 

 

 

                                                                       

                                                                                   ZAWIADOMIENIE

 

o zamiarze likwidacji szkoły

 

 

                  

                        Stosownie do art.59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi  zmianami ) zawiadamiam o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Wistce z końcem roku szkolnego 2011/2012 tj. z dniem 31 sierpnia 2012 roku.

                         Mając na względzie małą liczbę dzieci w oddziałach klasowych w  szkole, wysokie koszty utrzymania małych placówek oświatowych a przede wszystkim dobro Gminy Strzelce Wielkie, Rada Gminy  Strzelce Wielkie w dniu 15 lutego 2012 roku podjęła Uchwałę Nr X/77/12 w  sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wistce.


Wójt Gminy

Janusz Komar


                            

Informacja Wójta Gminy Strzelce Wielkie

Informuję, że w celu pozyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przedkładam do konsultacji projekt Programu współpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Program jest dostępny jako załącznik do pobrania w zakładce "Działalność  pożytku publicznego".

Konsultacja ma formę wyrażania pisemnych opinii, które można zgłaszać w terminie do 28 stycznia 2011 r. w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Strzelce Wielkie w godzinach pracy Urzędu.

 
 
                                                                                                                                      Wójt Gminy

Janusz Komar


Strzelce Wielkie, dnia 27 grudnia 2010 r.
 
 
 
 
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Strzelce Wielkie
 
 
 
                Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 3 pkt. 11 art. 30, art. 33 ust. 1 pkt. 2-8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko      ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami )
                               Wójt Gminy Strzelce Wielkie
podaje do publicznej wiadomości informacje o złożonym w dniu 13.12.2010 r. przez Gminę Strzelce Wielkie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno tłocznym wraz z przyłączami dla miejscowości Strzelce Wielkie w ul. Armii Ludowej, Jagiellońskiej, 17-go Stycznia oraz części miejscowości Zamoście w Gminie Strzelce Wielkie.
      Z treścią wniosku można zapoznać się w Urzędzie Gminy Strzelce Wielkie, pok. Nr 8 w godzinach pracy Urzędu od godz. 7:30 do 15:30.
      Jednocześnie przysługuje Państwu możliwość wnoszenia wniosków i uwag do prowadzonego postępowania w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji, tj. od 27 grudnia 2010 roku, które będą rozpatrzone przez organ właściwy do wydania decyzji – Wójt Gminy Strzelce Wielkie.
 Wójt Gminy

                                                                                                 Janusz KomarPliki do pobrania:
  OGŁOSZENIE.doc

  Tablica pamiątkowa.doc

  Informacja na tablicę - zlecenie prac.doc

  Ogłoszenie.doc

  Informacja o rozpoczęciu realizacji Projektu

  Rozstrzygnięcie przetargu

  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

  Informacja o realizacji inwestycji współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

  Informacja o rozstrzygniętym przetargu

  Informacja o rozstrzygniętym przetargu

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora do spraw wodociągów i kanalizacji

  Informacja o wyniku przetargu

  Informacja-Budowa oczyszczalni ścieków

  Rozstrzygnięcie przetargu Wistka - Antonina
Rejestr zmian
Wprowadził Maria Mielczarek 2007-01-08 11:42:00
Ostatnia aktualizacja Maria Mielczarek 2012-02-15 13:04:43
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 29001